Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY  
obchodní společnosti: LOBIOVE s.r.o.
se sídlem: Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4
identifikační číslo: 28451139
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142463
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese     
1.           ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti LOBIOVE s.r.o., se sídlem Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4, identifikační číslo: 28451139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142463 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lobiove.czwww.lobiove.euwww.lobiove.com  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.        Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2.           UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.        Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.        Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3.           UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.        Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4.        Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6.        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7.        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4.           CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 1) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 2) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000295784/2010, vedený u společnosti FIO Banka (dále jen „účet prodávajícího“);
4.2.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.        Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.  Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4.        V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
4.5.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6.        Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě platby na dobírku je daňový doklad - faktura přiložena do zásilky (balení).
4.9.        Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
5.           ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, pokud porušil jejich původní obal.
5.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zasílat písemně mimo jiné na adresu provozovny (zde nezasílat vrácené zboží - zde nejsou sklady!!!) prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@lobiove.com.
5.3.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácení zboží se zasílá do logistického centra Mail Step a.s. (E-shop Lobiove s.r.o.), Do Čertous 2760/10, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00 (pod Mail Step a.s. naspat ještě Lobiove s.r.o., protože Mail Step skladuje zboží pro stovky firem).
5.4.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6.        V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7.        Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6.           PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1.        V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.        Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3.        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.        Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5.        Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7.           PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ   
7.1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2.        Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.        Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4.        Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.5.        Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 
7.6.        Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
8.           DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1.        Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.        Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.        Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@lobiove.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4.        K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5.        Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6.        Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7.        Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9.           OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1.        Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů viz. sekce Ochrana  osobních údajů.
10.         ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11.          DORUČOVÁNÍ
11.1.       Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
11.2.         Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
11.3.          Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
12.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
12.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
11.3.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.4.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování komunikace (není zde sklad!!!): Lobiove s.r.o., Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4, adresa elektronické pošty: info@lobiove.com, telefon: 602 833 138.
V Praze dne 20.5.2018     
                 
                                                                                                                        
 
Podmínky ochrany osobních údajů
 
Správce osobních údajů
Společnost obchodní společnosti: LOBIOVE s.r.o., se sídlem: Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4, identifikační číslo: 28451139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142463, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.
Provozovatel E-shopu jako správce osobních údajů tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, informuje své zákazníky o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo jiného právního důvodu.  Dále k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. 
 
Osobní údaje osob mladší 16-let
Eshop (internetový obchod) není určen osobám mladším 16-let. Pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník) může eshop (internetový obchod) používat.
 
Jaké osobní údaje zpracováváme a jak jsou zpracovány
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete (jako je jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, případně IČ nebo DIČ). Osobní údaje nám předáváte dobrovolně a slouží k uzavření kupní smlouvy a k doručení vašeho objednaného zboží. Pro splnění vámi objednané služby, můžeme pověřit třetí osobu (subjekt). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Nákup zboží (uživatelský účet) - budou Správci osobních údajů odevzdány při odeslání objednávky (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.  Zde budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění. Důvodem poskytnutí osobních údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. V těchto případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. správci webových stránek, který spravuje E-shop; skladovací společnosti, která zajišťuje logistiku; dopravci zboží, který dopravuje zásilky; účetní, která spravuje účetnictví; státním orgánům – např. Policie ČR, Finanční správa). Fakturace (daňové doklady) - plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. V těchto případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. účetní, která spravuje účetnictví). Zpracování objednávky (vyskladnění zboží) – zboží je skladováno v moderních skladech, profesionálně zabaleno a vyskladněno. V těchto případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. skladovací společnosti, která zajišťuje logistiku). Dodání zboží (doprava zásilky) – pro vyzvednutí zásilky a doručení zásilky na místo určení zákazníkem. V těchto případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží, který dopravuje zásilky). Zákaznický servis (reklamace) - pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, kam a na koho se můžeme obrátit.
 
Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme
Nákup zboží (uživatelský účet) - správce internetových stránek, který spravuje E-shop: Vlasta Nomenů, IČ 44725264. Fakturace (daňové doklady) - plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví: Jana Kšírová, IČ 13120182. Zpracování objednávky (vyskladnění zboží) – skladovací společnosti, která zajišťuje logistiku: Mail Step a.s., IČ 618 59 109, DIČ 618 59 109. Dodání zboží (doprava zásilky) – dopravci zboží, který dopravuje zásilky: Česká pošta, s.p., DIČ CZ47114983; Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČ 61329266, DIČ: CZ61329266; Geis Parcel CZ s.r.o., Balíková přeprava, Geis Point, DIČ CZ63077051, IČ 63077051; PPL CZ s.r.o.,  25194798; IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., IČ 25722174, DIČ CZ25722174, Mail Step a.s., IČ 618 59 109; Uloženka s.r.o., IČ 24299162, DIČ CZ24299162; Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306; Zákaznický servis (reklamace) - pokud nastanou jakékoliv problémy: LOBIOVE s.r.o., Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4, IČ 28451139
 
Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme
Smluvní vztah - osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Uživatelský účet - osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou nebo dokud si nezrušíte svůj uživatelský účet (při zrušení uživatelského účtu budou smazány). Zákonné požadavky - osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu danou zákonem, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat; např. v případě daňových náležitostí (faktura) až 10 let. 
 
Jaká máte práva při zpracování osobních údajů
Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky, podání stížnosti, opravu, výmaz,
Právo na přístup - máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, komu je předáváme, kdo je zpracovává a jaká máte práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Máte i právo získat přístup k těmto osobním údajům.
Právo na opravu - pokud zjistíte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je opravili nebo popřípadě doplnili.
Právo na vznesení námitky - máte právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů. Před podáním „vznesení námitky“ si pořádně přečtěte celé Podmínky ochrany osobních údajů.
Právo na omezení zpracování - v určitých případech můžete požadovat, aby došlo k vyznačení Vašich osobních údajů. Vyznačené osobní údaje nebudou předmětem žádných dalších operací zpracovány po omezeně nutnou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů; máte dojem, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení/výkon nebo obhajobu právních nároků; máte dojem, že prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závazným předpisy. Před podáním „omezení zpracování“ si pořádně přečtěte celé Podmínky ochrany osobních údajů.
Právo na výmaz - je možný, pokud je splněn některý z následujících důvodů: osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byl osobní údaj zpracováván; byl odvolán Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a již neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracováníosobní údaje jsou zpracovány protiprávněpovinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis. Před podáním „výmazu“ si pořádně přečtěte celé Podmínky ochrany osobních údajů.
Právo na podaní stížnosti - máte právo na podání stížnosti pokud máte dojem, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně. V tomto případě budeme rádi, pokud se nejdříve obrátíte na nás, na email info@lobiove.com nebo na tel. linku 602 833 138. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo na podání stížnosti u příslušného úřadu. Stížnost na neoprávněné zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Před podáním „stížnosti“ si pořádně přečtěte celé Podmínky ochrany osobních údajů.
 
Podmínky ochrany osobních údajů a jejich součástí jsou platné s účinností od 20. 5. 2018